Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Tháng Bảy 20, 2021 4:55 chiều
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀTẠO

TRƯỜNGMẦM NON NAM MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 43/TB-TrMN                    Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường mầm non thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Trần Thị Kim Liên Tổ trưởng Hoàn thành xuât săc nhiệm vụ
2 Cao Thị Huê Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Trần Thị Thu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Ngô Nguyên Thu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Tạ Thị Kim Yến   Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Dương Phương Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Phạm Thị Ngát Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Trịnh Tuyết Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Trịnh Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Lê Thị Minh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Triệu Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Tống Thị Thu Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Nguyễn T. Mai Thương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Đặng Thị Vân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Triệu Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Hoàng Thị Trà My Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Đào Thị Hồng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Vũ T.Thanh Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Lê Hoài Vương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Trịnh Thị Tươi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Nguyễn Thị  Ngọc Châm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;- Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng