Lịch công tác tuần

Tháng Năm 6, 2019 9:47 sáng

Lịch công tác tuần

Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 11/5/2019

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2 HỌP GIAO BAN
6/5 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 3 Kiểm tra nền nếp nhóm trẻ A1 Kiểm tra nền nếp nhóm trẻ A2
7/5
Thứ 4 Rà soát hồ sơ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1
8/5 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 5 Tập huấn chuyên môn GDMN về đánh giá trẻ cuối độ tuổi
9/5 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 6 Kiểm tra nền nếp các lớp khối 3 tuổi Kiểm tra nền nếp các lớp khối 4 tuổi
10/5
Thứ 7 Sinh hoạt chuyên môn
11/5
Nam Mỹ, ngày 04 tháng 5 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Thúy Hằng