Lịch công tác tuần

Tháng Tư 22, 2019 11:07 sáng
Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2 HỌP GIAO BAN Thực hiện chuyên môn
22/4 Thực hiện chuyên môn
Thứ 3 Tập huấn chuyên môn GDMN theo Cv 419/SGĐT-GDMN
23/4 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 4 Kiểm tra công tác nuôi bán trú khối 4 tuổi
24/4 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 5 Kiểm tra công tác nuôi bán trú khối 5 tuổi
25/4 Thực hiện chuyên môn Thực hiện chuyên môn
Thứ 6 Kiểm tra công tác nuôi bán trú nhóm 24-36 tháng tuổi
26/4 Hoàn thiện hồ sơ nuôi bán trú Hoàn thiện hồ sơ nuôi bán trú
Nam Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Thúy Hằng