Lịch công tác tuần

Tháng Tư 17, 2017 9:55 sáng

Lịch công tác tuần

Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai  17/4/2017

Họp giao ban

Phân công nhiệm vụ cho GV mới tuyển dụng

Thứ ba 18/4/2017 Rà soát, đánh giá bộ tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng
Thứ tư 19/4/2017

Dự giờ lớp 4C

Kiểm tra nền nếp các lớp

Thứnăm 20/4/2017

Dự giờ lớp 4A

Kiểm tra nền nếp các lớp

Thứ sáu 21/4/2017

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

Thứ bảy 22/4/2017  Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC  Tập huấn BD kĩ năng công tác thanh tra, giải quyết KNTC

                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

                                                                                                                             Hiệu Trưởng

                                                                                                                   Nguyễn Thị Thúy Hằng