Lịch công tác từ ngày 8/11 đến ngày 12/11/2021

Tháng Mười Một 8, 2021 3:16 chiều

                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                  Từ ngày 08 /11/2021 đến ngày 12/11/2021

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2

Ngày 8/11

Họp CBGV

Nhà trường thực hiện công tác an toàn trường học và phòng chống Covid-1

Vệ sinh lớp học.

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường

BGH- Văn phòng
Thứ 3

Ngày 9/11

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường

 

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường BGH- Văn phòng
Thứ 4

Ngày 10/11

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường BGH- Văn phòng
Thứ 5

Ngày 11/10

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường BGH- Văn phòng
Thứ 6

Ngày 12/11

Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường Xây dựng các hoạt động của kho dữ liệu nhà trường

Giáo viên làm công tác VSMT

BGH- Văn phòng

                                                                                                           Nam Mỹ, ngày 08 tháng 11 năm 2021

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                        Nguyễn Thị Thúy Hằng