Lịch công tác từ ngày 13/3/2021 đến ngày 20/3/2021

Tháng Ba 15, 2021 9:19 sáng

Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2

Ngày 15/3

Họp giao ban

Phòng chống dịch Covid 19

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Ban giám hiệu- giáo viên phối hợp cùng phụ huynh
Thứ 3

Ngày 16/3

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Ban giám hiệu- giáo viên
Thứ 4

Ngày 17/3

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Thực hiện chương trình Ban giám hiệu- giáo viên
Thứ 5

Ngày 18/03

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Giáo viên
Thứ 6

Ngày 19/03

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Giáo viên
Thứ 7

Ngày 20/03

Sinh hoạt chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn Giáo viên

Trực tuần: Đồng chí Hằng

                                                                                                                Nam Mỹ, ngày 15 tháng 03 năm 2021

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              Nguyễn Thị Thúy Hằng