Lich công tác tuần từ ngày 01 tháng 03 năm 2021

Tháng Ba 2, 2021 10:12 sáng
Ngày Sáng Chiều Người thực hiện
Thứ 2Ngày 01/3 Họp giao ban

Phòng chống dịch Covid 19

 

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Ban giám hiệu- giáo viên phối hợp cùng phụ huynh
Thứ 3Ngày 02/3  

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu  Ban giám hiệu- giáo viên
Thứ 4Ngày 03/3  

Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

Thực hiện chương trình Ban giám hiệu- giáo viên
Thứ 5Ngày 04/03 Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Giáo viên

 

Thứ 6Ngày 05/03 Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Các nhóm, lớp thực hiện theo thời gian biểu Giáo viên

 

Thứ 7Ngày 06/03

Trực tuầnn: Đồng chí Hương

                                                                                                                Nam Mỹ, ngày 01 tháng 03 năm 2021

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Thúy Hằng